Regulamin


                                                                REGULAMIN
 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uniwersytet  Trzeciego Wieku  w Lubartowie funkcjonuje jako Stowarzyszenie  w ramach                                        obowiązującego porządku prawnego.
2. Jest podmiotem, powołanym przez Komitet Założycielski.
3. Działa pod  patronatem Burmistrza Miasta Lubartów i ma siedzibę przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Lubartowie mieszczącej się  pod adresem: 21-100 Lubartów ul. Lubelska 36.
4. Posiada prawo używania pieczęci, oznak, logo, legitymacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
6. Władzami Stowarzyszenia są:
                a) Walne Zebranie Członków
                b) Zarząd
                c) Komisja Rewizyjna
7. Organem doradczym Zarządu UTW jest Rada Programowa, w skład której  wchodzą przedstawiciele świata nauki i kultury, władz samorządowych, mediów oraz osoby o uznanym autorytecie.
8. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności (urlop, choroba itp.) wiceprezes Zarządu lub inny członek  Zarządu wyznaczony przez Prezesa.

II. ZAKRES I FORMY DZIAŁALNOŚCI
1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia i aktywności społecznej przez całe życie.
2.Ułatwianie osobom starszym lepszego zrozumienia współczesnego świata oraz prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym, politycznym i technicznym.
3. Umożliwianie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
4. Realizuje swoje cele poprzez :
                a) organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.
                b) prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych
                c)  nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach, w kraju i za granicą

III. ORGANIZACJA PRACY
1. Podstawą działalności  jest program zajęć obejmujący jeden dwusemestralny rok akademicki, który trwa od 1 października do 31 maja następnego roku.
2. W tym zakresie Zarząd UTW:
                a) opracowuje program zajęć z udziałem przedstawicieli słuchaczy
                b) sporządza harmonogram prac  w celu realizacji programu zajęć
                c) przygotowuje plan zajęć i podaje go do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru                                                                                                                                                                     
                d) utrzymuje odpowiedni poziom merytoryczny
                e) dba o prawidłową i terminową realizację zajęć
                f) zapewnia prowadzenie właściwej  i rzetelnej dokumentacji
                g) nadzoruje zgodność działalności z przepisami prawa i Statutu
                h) dba o promocję, propagowanie medialne  oraz zabiega o sponsorów
3. Rada Programowa wspiera działania Zarządu UTW, a do jej działań w szczególności należy:
                a) doradztwo merytoryczne
                b) opiniowanie i współorganizowanie zajęć
4. Po zakończeniu roku akademickiego Zarząd składa sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia ogółowi słuchaczy (uczestników) na pierwszym spotkaniu po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, lecz nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego.

IV. SAMORZĄD  SŁUCHACZY
1. Samorząd Słuchaczy  działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Zarząd  Regulamin,  zgodny ze Statutem  oraz Uchwałami Walnego Zebrania Członków i Uchwałami Zarządu.
2. Samorząd Słuchaczy stanowią członkowie UTW.
3. Z każdej grupy (koła, kursy, lektoraty)  wybierany jest   starosta  grupy.
4. Starostowie wszystkich grup tworzą Radę Słuchaczy i wybierają ze swojego grona:
                a) Starostę roku
                b) Wicestarostę roku
                c) Skarbnika
                d) Sekretarza
5. Rada Słuchaczy pełni funkcje doradcze wobec Zarządu.
6. Kadencja Rady Słuchaczy trwa jeden rok akademicki.
7. Do zakresu działania Rady Słuchaczy należy:
                a) realizowanie wniosków słuchaczy
                b) udział w ustalaniu planów zajęć i przekazywanie ich słuchaczom
                c) zwoływanie zebrań Samorządu Słuchaczy
                d) rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  spraw  członków  w  zakresie  całokształtu  działalności
                   Stowarzyszenia                                              
                e) współdecydowanie  w  sprawach  powoływania  i  rozwiązywania  zespołów  (sekcji),  kół 
                   zainteresowań, lektoratów itp.
                f) organizowanie działalności turystycznej, kulturalnej, sportowej
8. Posiedzenia Rady Słuchaczy zwoływane są przez Zarząd zgodnie z rocznym terminarzem oraz doraźnie na wniosek Zarządu lub Samorządu Słuchaczy.
9. Członkowie wchodzący w skład Rady Słuchaczy są zobowiązani do:
             a) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Samorządu Słuchaczy
             b) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania
             c) wnoszenia propozycji do Zarządu i Rady Programowej w zakresie zajęć w roku akademickim
            d) zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu Samorządu Słuchaczy, jeśli mogłyby                                         naruszyć dobro osobiste słuchaczy lub osób współpracujących z Uniwersytetem
10. Zebrania Samorządu Słuchaczy są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący zebrania. Członkowie Rady Słuchaczy mają obowiązek zapoznania się z protokołem.

 V. KRYTERIA NABORU  SŁUCHACZY
1. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie może zostać każda osoba pełnoletnia  pragnąca poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym  bez względu na poziom formalnego wykształcenia.
2. Zapisując się  na UTW słuchacz akceptuje jego Regulamin, oraz postanowienia zawarte w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Akceptując  Regulamin i postanowienia zawarte w Klauzuli  Informacyjnej słuchacz daje  prawo do  nagrywania  i fotografowania  swojej osoby podczas wszelkiego rodzaju działalności  w ramach UTW            ( zajęcia, wycieczki, spotkania integracyjne, wykłady itp.) oraz rozpowszechniania swojego wizerunku w:
      - mediach elektronicznych
      - prasie
      - broszurach, ulotkach, prasie
4. Słuchacz w każdym momencie może wycofać zgodę na wykorzystanie wizerunku bez podania przyczyny.
5. Wymagane dokumenty:
                a) wypełniona deklaracja przystąpienia
                b) dowód wpłaty za:
                               -  wpisowe, raz za cały okres studiów
                - opłatę semestralną za pierwszy semestr
6. Wpłaty należy dokonywać:
                               - gotówką u skarbnika Zarządu
                               - przelewem na rachunek bankowy :  70 8707 0006 0009 6117 2000 0001
7. W przypadku dokonania wpłaty przelewem na rachunek bankowy, należy o tym fakcie powiadomić Zarząd osobiście, drogą e-mailową lub telefonicznie.

VI.  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  SŁUCHACZA
1. Słuchacze Uniwersytetu  mają prawo do:
                a) zapoznania się z programem zajęć
                b) brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć, po dokonaniu opłat  zgodnie  z  przyjętymi
                  zasadami płatności
                c) inicjowania nowych form działań twórczych i programowych
                d) zgłaszania wniosków usprawniających działalność
2. Słuchacze zobowiązani są do:
                a) uczestniczenia w zajęciach i realizacji założonych celów
                b) stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu
                c) terminowego uiszczania należnych opłat: opłaty semestralne za każdy semestr przed
                  rozpoczęciem semestru w Biurze Zarządu, opłaty za zajęcia u Starosty grupy w ustalonym przez
                  Zarząd terminie – w tym przypadku wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zajęć
                  i ilości uczestników
                d) dbałości o mienie i dobre imię Stowarzyszenia
                e) uczestnictwa we wszystkich wykładach
3. Zaleganie z opłatami, co najmniej za jeden semestr i  łamanie postanowień Regulaminu skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.
5. Zapisanie się na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia słuchacza z wniesienia opłat w pełnej wysokości.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie Legitymacji słuchacza UTW w Lubartowie z potwierdzeniem wpłaty za bieżący semestr.
7. Po uiszczeniu obowiązujących opłat i złożeniu wymaganych dokumentów słuchacz otrzymuje legitymację, która upoważnia go do korzystania z pełnej oferty UTW.

VII.  ŚRODKI  MATERIALNE  I  MAJĄTEK
1. Majątek UTW powstaje z:
                a) wpłat wpisowego i opłat semestralnych
              b) środków pozyskiwanych z darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków i tp.
2. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie świadczenia woli rodzące skutki majątkowe wymagają zgody potwierdzonej łącznie podpisami dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Vice-Prezesa.

VIII.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
1. Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Zarówno przyjęcie, przydział do sekcji jak też skreślenie z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu  Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Klauzula Informacyjna – stanowi integralną część  Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne  Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
5. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie  dnia 14.06.2018r.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej     utwlubartow.com


Załącznik nr 1 do Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie

Klauzula Informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, że:

1. Administratorem  danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji  jest Uniwersytet    Trzeciego Wieku w Lubartowie z siedzibą przy  ul. Lubelskiej 36  21-100 Lubartów, Tel. 606 721 737
e-mail:  utwlub13@wp.pl

2. Udostępnienie swoich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania członkostwa UTW i udziału w realizacji zadań prowadzonych przez Uniwersytet.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z UTW np. organizatorzy zajęć, wyjazdów, rajdów, imprez integracyjnych, wycieczek turystycznych – w tym przypadku również Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa
w punkcie 2, jednak nie dłużej niż 3 lata po ustaniu członkostwa w UTW.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do danych osobowych
    - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    - przenoszenia danych

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie . Przetwarzania dokonane przed jej cofnięciem są uważane za zgodne z prawem.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

10.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Osobą odpowiedzialną za Politykę bezpieczeństwa w UTW jest Prezes Zarządu.

12. Osobą odpowiedzialną za bieżącą realizację działań z tym związanych jest Sekretarz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza