piątek, 6 grudnia 2013

Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w LubartowieStatut   Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie

                                              Rozdział I. Postanowienia ogólne.

                                                              § 1. (Nazwa i osobowość prawna)

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie
 i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Uniwersytetem.
2. Uniwersytet posiada osobowość prawną i działa w ramach porządku prawnego,   obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                              § 2. (Podstawa prawna, siedziba, obszar działania i czas trwania)

1. Uniwersytet działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 20011r.nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Lubartów.
3. Uniwersytet działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uniwersytet powołany jest na czas nieokreślony.

                                                              § 3. (Forma i rodzaj działalności)

1. Uniwersytet prowadzi działalność pożytku publicznego, opartą na pracy społecznej członków.
2. Uniwersytet nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Do prowadzenia swych spraw, Uniwersytet może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

                                                              § 4. (Współpraca z innymi podmiotami)

1. Uniwersytet współdziała, a także może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, bezpośrednio lub pośrednio realizujących cele statutowe Uniwersytetu.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji o których mowa w ust. 1. decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu.

                                                              § 5. (Odznaki, pieczątki i legitymacje)

Uniwersytet może posiadać odznakę organizacyjną, pieczęcie i wydawać legitymacje członkowskie – wg wzorów określonych przez Zarząd.