piątek, 6 grudnia 2013

Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w LubartowieStatut   Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie

                                              Rozdział I. Postanowienia ogólne.

                                                              § 1. (Nazwa i osobowość prawna)

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie
 i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Uniwersytetem.
2. Uniwersytet posiada osobowość prawną i działa w ramach porządku prawnego,   obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                              § 2. (Podstawa prawna, siedziba, obszar działania i czas trwania)

1. Uniwersytet działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 20011r.nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Lubartów.
3. Uniwersytet działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uniwersytet powołany jest na czas nieokreślony.

                                                              § 3. (Forma i rodzaj działalności)

1. Uniwersytet prowadzi działalność pożytku publicznego, opartą na pracy społecznej członków.
2. Uniwersytet nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Do prowadzenia swych spraw, Uniwersytet może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

                                                              § 4. (Współpraca z innymi podmiotami)

1. Uniwersytet współdziała, a także może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, bezpośrednio lub pośrednio realizujących cele statutowe Uniwersytetu.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji o których mowa w ust. 1. decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu.

                                                              § 5. (Odznaki, pieczątki i legitymacje)

Uniwersytet może posiadać odznakę organizacyjną, pieczęcie i wydawać legitymacje członkowskie – wg wzorów określonych przez Zarząd.  


                                           Rozdział II. Cele i sposoby działania.
                                                              § 6. (Cele)1. Uniwersytet działa w oparciu o regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

2. Celem działalności Uniwersytetu, jest:
a) prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, zaś w szczególności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, kultury i sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych;
b) aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, a także propagowanie zasad życzliwości i kulturalnego współżycia w środowisku;
c) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiedniej do wieku, sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu;
d) utrzymanie i zacieśnianie, a także nawiązywanie kontaktów osobistych między ludźmi, a w
szczególności tworzenie i wzmacnianie więzi osób starszych z młodym pokoleniem;
e) inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych lub chorych;

                                                              § 7. (Sposoby działania)

Uniwersytet realizuje cele wymienione w § 6. poprzez:
a) organizowanie wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, lektoratów języków obcych, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi;
b) organizowanie kursów doskonalenia lub zdobywania nowych umiejętności w zakresie osobistych zainteresowań;
c) upowszechnianie wiedzy o pożądanych wzorcach zachowań sprzyjających utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej;
d) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie imprez turystycznych bądź krajoznawczych;
e) współpracę z innymi uniwersytetami trzeciego wieku, szkołami wszystkich szczebli, samorządem terytorialnym i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami i t. p.;
f) samopomoc koleżeńską członków, w tym tworzenie grup samopomocowych;
g) występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, organizacji i innych jednostek – w sprawach dotyczących ogółu osób starszych lub związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu.

                                              Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

                                                              § 8. (Rodzaje członkostwa)

1. Członkowie Uniwersytetu dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
2. Członkami Uniwersytetu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym lub/i honorowym.

                                                              § 9. (Członkostwo zwyczajne)

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
·         uznaje cele statutowe Uniwersytetu,
·         ukończyła pracę zawodową /emeryt lub rencista/,
·         zgłosiła dobrowolny akces w zajęciach Uniwerytetu i wyraziła gotowość aktywnego udziału przynajmniej w jednej z form zajęć edukacyjnych.
2. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Uniwersytetu, podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Do decyzji odmownej stosuje się postanowienia § 12. ust. 2.
3. Założyciele Uniwersytetu stają się jego członkami w chwili zarejestrowania Uniwersytetu.
4. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Uniwersytetu;
b) uczestniczenia w ogólnych zebraniach i zabierania na nich głosu;
c) brania udziału we wszystkich zorganizowanych zajęciach i imprezach;
d) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Uniwersytetu;
e) wglądu do:
· sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
· projektu budżetu rocznego,
· protokołu i uchwał Walnego Zebrania Członków;
f) otrzymania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki (jeśli zostanie ustanowiona);
g) zaskarżenia do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
5. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) aktywnego działania na rzecz realizacji celów Uniwersytetu;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Uniwersytetu;
c) wykonywania zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu;
d) regularnego opłacania składek członkowskich;
e) przestrzegania zasad godnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz do wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej;
f) zawiadamiania Zarządu o ewentualnych zmianach danych zawartych w złożonej deklaracji
członkowskiej, a także o rezygnacji z członkostwa w Uniwersytecie.

                                                              § 10. (Członkostwo wspierające)

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna, która uznaje cele statutowe Uniwersytetu i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych.
3. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków wspierających Uniwersytet podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały i decyzja ta jest ostateczna.
4. Członek wspierający:
a) zobowiązany jest do przestrzegania statutu i rzetelnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Uniwersytetu;
b) ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz statutowych Uniwersytetu,
c) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich;
d) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Uniwersytetu;
e) ma obowiązek zawiadomić Zarząd, o ewentualnym zaprzestaniu wspierania Uniwersytetu
i rezygnacji z członkostwa wspierającego.

                                                              § 11. (Członkostwo honorowe)

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Uniwersytetu lub realizację jego celów statutowych.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.
3. Członek honorowy:
a) ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz statutowych Uniwersytetu,
b) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych
Uniwersytetu,
c) nie opłaca składek członkowskich,
d) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Uniwersytetu.

                                                              § 12. (Ustanie członkostwa)

1. Członkostwo w Uniwersytecie ustaje na skutek jednej, lub kilku, niżej wymienionych przyczyn:
a) zgłoszonej Zarządowi rezygnacji z przynależności do Uniwersytetu,
b) śmierci członka zwyczajnego, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenia z Uniwersytetu w wyniku:
  •  prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, nakładającego na członka
              Uniwersytetu karę pozbawienia praw publicznych;
  • pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego, uchwałą Zarządu podjętą na skutek rażącego naruszania zasad statutowych albo nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym także nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres ponad sześciu miesięcy, albo uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Uniwersytetu;
  • pozbawienia, uchwałą Walnego Zebrania, godności członka honorowego                  w przypadku zaistnienia rażącego naruszenia zasad statutowych.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, lit. c) Zarząd ma obowiązek do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie musi być wniesione za pośrednictwem Zarządu, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia i uchwały o wykluczeniu. Postanowienia te stosuje się także do osób, którym Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków.

                                              Rozdział IV. Władze Uniwersytetu.


                

                                            


§ 13. (Postanowienia ogólne)

1. Władzami Uniwersytetu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organem doradczym jest Rada Programowa.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Zebrani mogą jednak uchwalić głosowanie jawne. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Uniwersytetu.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób, nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyborów. Osoba, którą Zarząd zamierza dokooptować musi wyrazić na to zgodę.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Osoba, którą Komisja Rewizyjna zamierza dokooptować musi wyrazić na to zgodę.
6. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, to uchwały władz Uniwersytetu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zebrani mogą jednak uchwalić głosowanie tajne.

                                                              § 14. (Walne Zebranie)

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Uniwersytetu i biorą w nim udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
b) członkowie honorowi i wspierający – z głosem doradczym;
c) zaproszeni goście, którzy mogą zabierać głos kurtuazyjnie.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków, jest:
a) zebranie sprawozdawczo-wyborcze - zwoływane co najmniej raz na cztery lata, oraz
b) zebranie sprawozdawcze – zwoływane corocznie, dla podsumowania i oceny działalności
w roku poprzednim.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy
Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, albo na umotywowane żądanie co najmniej 25%
członków Uniwersytetu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad
wymienionymi w zawiadomieniu sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Każde Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O miejscu, terminie, porządku obrad i rodzaju (zwyczajne/nadzwyczajne) Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
6. Walne Zebranie Członków podejmuje prawomocne uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie zwołania Zebrania, a bez
względu na ilość obecnych w drugim terminie zwołania określonym w zawiadomieniu.
7. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, a obradami kieruje każdorazowo wybrane prezydium w składzie 3 osób: przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz.
8. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu i przewodniczy mu do czasu wyboru prezydium.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania Uniwersytetu;
b) uchwalanie statutu i jego zmian;
c) uchwalanie budżetu;
d) wybór i odwoływanie członków i prezesa Zarządu;
e) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
f) przyjmowanie i ocena sprawozdań rocznych Zarządu i komisji rewizyjnej, oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla tych organów;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich opłacania, w tym ulg i zwolnień;
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
i) rozpatrywanie wymagających tego wniosków, zgłaszanych przez członków lub władze
Uniwersytetu;
j) podejmowanie uchwał o współpracy lub przynależności do innych organizacji;
k) podejmowanie uchwał o przyznaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego;
l) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku nieruchomego;
ł) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Uniwersytetu i przeznaczeniu jego majątku;
m) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

                                                              § 15. (Zarząd)

1. Zarząd jest organem wykonawczym Uniwersytetu i kieruje jego działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, ponosząc przed nim odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka – wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Prezes Zarządu, lub w jego zastępstwie Wiceprezes, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a zasady działania i tryb pracy Zarządu, określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech jego
członków. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Do kompetencji Zarządu Uniwersytetu należy:
a) realizacja celów statutowych, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków;
b) opracowywanie projektów budżetu na kolejne lata i przedkładanie ich pod obrady Walnego Zebrania Członków w celu uchwalenia,
c) realizacja uchwalonego budżetu,
d) zarządzanie majątkiem i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
e) opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie i ich zatwierdzanie,
f) powoływanie Rady Programowej, komisji, sekcji lub zespołów oraz określanie ich zadań,
g) zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym wnioskowanie o nadanie lub
pozbawienie członkostwa honorowego,
i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, finansowej i merytorycznej, przy czym prowadzenie dokumentacji finansowej może być zlecone uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu,
j) sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań rocznych ze
swej działalności, w tym sprawozdania finansowego wymaganego przez prawo,
k) dokooptowanie członków Zarządu, w przypadkach określonych w § 13. ust. 4.
l) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej.

                                                              § 16. (Komisja Rewizyjna)

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Uniwersytetu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami innych organów Uniwersytetu,  a także nie mogą pozostawać z którymkolwiek członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podporządkowania z tytułu zatrudnienia.
4. Komisja Rewizyjna działa wg regulaminu uchwalonego przez Zarząd Uniwersytetu, a jej pracą kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie, co najmniej jeden raz w roku, kontroli pracy Zarządu, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności, rzetelności i celowości
realizowanych zadań. Kontrola ta może być połączona z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego Zarządu;
b) przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych z każdej przeprowadzonej kontroli;
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wyników kontroli rocznego sprawozdania
finansowego wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu;
d) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków statutowych lub nie zwołania przezeń
Zebrania zwyczajnego w terminie, bądź trybie, statutowym;
e) dokooptowanie członków Komisji w przypadkach określonych w § 13, ust. 5);
f) możliwość uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

                                                             § 17. (Rada Programowa)

1. Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu, powoływaną w celu utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego przedsięwzięć i zajęć organizowanych przez Uniwersytet.
2. Zadaniami Rady Programowej, są:
a) pomoc tematyczna w opracowywaniu planów działalności edukacyjnej;
b) doradzanie w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań popularno-naukowych;
c) pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i osób prowadzących zajęcia.
3. Do Rady Programowej zaprasza i powołuje na jej członków Zarząd Uniwersytetu.
4. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele świata nauki i kultury, a także instytucji kulturalnych i oświatowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

                                             Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa.

                                                             § 18. (Majątek i jego źródła)

1. Mieniem Uniwersytetu jest ogół aktywów majątkowych, uzyskanych w toku jego działalności statutowej.
2. Źródłami pozyskiwania mienia są:
a) składki członkowskie;
b) subwencje, dotacje, darowizny, zapisy i spadki;
c) dochody z własnego majątku ruchomego i nieruchomego;
d) pozostałe wpływy z działalności statutowej.
3. Uniwersytet nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać go na warunkach
preferencyjnych czy nieodpłatnie, na rzecz swoich członków bądź pracowników, a także osób im bliskich – w rozumieniu Art. 20, punkt 7a. ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie może też: udzielać tym osobom pożyczek, zabezpieczać swoim majątkiem ich zobowiązań, dokonywać na szczególnych zasadach zakupów od podmiotów gospodarczych w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Uniwersytetu, albo osoby im bliskie.

                                                              § 19. (Gospodarka finansowa)

1. Uniwersytet prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródła ich pochodzenia, są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Uniwersytetu.
3. W gotówce mogą być przyjmowane jedynie wpłaty składek członkowskich, a zebrane w ten sposób kwoty, muszą być wpłacane na rachunek bankowy niezwłocznie po przekroczeniu ustalonej wysokości pogotowia kasowego.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnieni są działający łącznie: Prezes z Wiceprezesem lub Prezes albo Wiceprezes z innym członkiem Zarządu upoważnionym przez Zarząd.
5. Decyzje o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku nieruchomego Uniwersytetu, podejmuje
Walne Zebranie Członków.
6. Rokiem sprawozdawczym (obrachunkowym) jest rok kalendarzowy, trwający od 1. stycznia do 31. grudnia.
7. Pierwszym rokiem sprawozdawczym będzie okres od dnia rejestracji Uniwersytetu:
a) do dnia 31 grudnia roku rejestracji, jeżeli ta nastąpiła w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, albo
b) do dnia 31 grudnia roku następnego po roku rejestracji, jeśli ta nastąpiła w drugim
półroczu roku kalendarzowego.

                                             Rozdział VI. Przepisy końcowe.

                                                              § 20. (Uchwalanie i zmiany Statutu)

1. Uchwalenie lub zmiana statutu :
a) mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały
umieszczone w porządku jego obrad, a do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków, dołączony został projekt stosownej uchwały;
b) wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych Uniwersytetu.
2. Postanowienia ust. 1 lit. b. odnoszą się także do wyboru pierwszych władz Uniwersytetu, a
kompetencje Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli.

                                                             § 21. (Rozwiązanie Uniwersytetu i likwidacja)

1. Postanowienia § 20. ust. 1. dotyczą także uchwały o rozwiązaniu Uniwersytetu.
2. W uchwale o rozwiązaniu Uniwersytetu, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
3. Likwidatorem Uniwersytetu jest Zarząd.

                                                            § 22. (Terminy wchodzenia w życie uchwał statutowych)

Niniejszy Statut Uniwersytetu i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli, wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postępowania Sądu Rejestrowego.

                                                            § 23.

1. Statut niniejszy został uchwalony w dniu 25.06.2013r. w Lubartowie, przez Zebranie Założycieli, których lista stanowi załącznik do Statutu.


                                           


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza