niedziela, 20 października 2013

Przewodnik Słuchacza Lubartowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Przewodnik Słuchacza Lubartowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Drogi  studencie  –  słuchaczu  Lubartowskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby przybliżyć Ci cele i zadania naszego stowarzyszenia  oraz   w zwięzłej formie przekazać jakie masz prawa, ale również  jakie masz obowiązki w związku z wstąpieniem do naszego uniwersytetu.   Witamy Cię w gronie studentów  Uniwersytetu Trzeciego Wieku i życzymy  aby organizowane wykłady, zajęcia i spotkania dawały Ci wiele radości  i  zadowolenia  oraz  miały znaczący  wpływ na realizację  aktywnego trybu życia.

INFORMACJE  ORGANIZACYJNO - PRAWNE

   Stowarzyszenie  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Działalność statutowa Uniwersytetu oparta  jest  na dobrowolnej i społecznej aktywności członków, a finansowana głównie ze składek członkowskich.  
  Uniwersytet  Trzeciego Wieku w zakresie naukowym i organizacyjnym  współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Lubartowie.
Podstawowymi  celami działania UTW jest rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz podnoszenie komfortu życia ludzi starszych, poprzez ich wszechstronną aktywizację. Realizując te cele Uniwersytet organizuje wykłady, dyskusje, lektoraty językowe, naukę obsługi komputera, zespoły twórcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne i integracyjne. Nasze życie akademickie dostosowujemy do różnych potrzeb i zainteresowań naszych członków. Umożliwiamy także integrację słuchaczy ze środowiskiem lokalnym, poprzez współpracę wolontariuszy UTW z instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi.
Pracami UTW  kieruje  7- osobowy Zarząd, wybierany na 3 lata. Członkowie  Zarządu swoje funkcje sprawują społecznie. Zarząd reprezentuje UTW na zewnątrz i działa       w jego imieniu. Zarząd realizując cele statutowe Uniwersytetu przygotowuje i realizuje program działania. Raz w roku odbywa się zebranie sprawozdawcze, na którym Zarząd przedstawia członkom roczne sprawozdanie finansowe i rzeczowe.


INFORMACJE   DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA


  Osoba zainteresowana członkowstwem w UTW podpisuje deklarację przystąpienia       do stowarzyszenia i zapoznaje się z jego Statutem, a po opłaceniu jednorazowego wpisowego i składki semestralnej otrzymuje legitymację członkowską. Taka osoba      jest już pełnoprawnym  członkiem  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Członek UTW  ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności Uniwersytetu, jak również zgłaszać swoje propozycje, dotyczące planów działania i udoskonalania Uniwersytetu.
Każdy członek ma prawo wybierać władze UTW i również każdy może być do władz wybranym. Członek UTW przystępując do stowarzyszenia zobowiązuje się uczestniczyć w realizowaniu celów Uniwersytetu, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów UTW.
Zgodnie ze Statutem jednym z podstawowych obowiązków każdego członka UTW   jest bieżące opłacanie składek członkowskich. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku bez podania przyczyny, powoduje wykluczenie słuchacza  .....      z członkowstwa uchwałą Zarządu UTW, zgodnie ze Statutem .
Zarząd na  pisemny wniosek zainteresowanego członka UTW, w przypadku jego długotrwałej choroby, wyjazdu lub innych okoliczności o charakterze osobistym może zawiesić członka w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż jeden rok, na podstawie statutu . Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem semestru,      o którego zawieszenie członek się ubiega.


 
   Słuchacze  UTW na początku każdego semestru otrzymują plan pracy z wyszczególnieniem zajęć  .     Korzystanie z wykładów  i zajęć 
w większości sekcji zainteresowań jest bezpłatne, jednakże niektóre zajęcia są opłacane dodatkowo przez słuchaczy /np. lektoraty językowe, komputer, plastyka, gimnastyka, basen .
Podstawą udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w Uniwersytecie jest legitymacja członkowska UTW, z opłaconą za bieżący semestr składką członkowską. Przy zapisie na wszelkie imprezy i zajęcia członek UTW ma obowiązek okazywać legitymację członkowską.
  Wszelkie sprawy związane z płatnością składek oraz inne sprawy członkowskie i organizacyjne członkowie UTW załatwiają w biurze Uniwersytetu znajdującym się w siedzibie Biblioteki Miejskiej przy ul. Lubelskiej 36 . kontakt : tel. kom. -    665362474
     e-mail- utwlub13@wp.pl
  Biuro będzie obsługiwane   przez członków zarządu    dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 10-12 .00 .
Przyjęcia  nowych członków odbywają się  przed  rozpoczęciem roku akademickiego, na przełomie września i października.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza